Vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenscontactpersoon

Op school zijn Jenny Schotman en Rianne Bergenhenegouwen de vertrouwenscontactpersoon. Zij zijn aanspreekpunt en eerste opvang voor (ouders van) leerlingen die met pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of machtsmisbruik geconfronteerd worden. De vertrouwenscontactpersoon verwijst ouders en/ of leerlingen naar de juiste instanties. Daarnaast heeft zij ook tot taak tot het geven van informatie over de te volgen procedure bij een klacht. De vertrouwenscontactpersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de verkregen informatie van ouders en kinderen.

 

Externe vertrouwenspersoon

In bepaalde gevallen kunnen ouders en/of leerlingen terecht bij de externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon hoort hen aan en gaat in gezamenlijkheid op zoek naar een oplossing. De vertrouwenspersoon kan bemiddelen tussen klager en aangeklaagde, begeleiden bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie, behulpzaam zijn bij het zoeken naar gespecialiseerde hulpverlening of betrokkene stimuleren tot ondernemen van actie.

De vertrouwenspersoon zal in eerste instantie nagaan of de klager en aangeklaagde getracht hebben de problemen in onderling overleg op te lossen. Als dat niet of niet voldoende het geval is zal eerst worden gekeken of op deze wijze tot een oplossing gekomen kan worden. Indien dit niet het geval is gaat de vertrouwenspersoon na of de gebeurtenis aanleiding is tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie en begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure. De vertrouwenscontactpersoon van de school kan u in contact brengen met de vertrouwenspersoon.