Aanmelden

Om uw kind aan te melden op onze school hebben wij een aantal gegevens nodig. De directie beslist zo spoedig mogelijk over toelating van een leerling, uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding (indien het kind jonger is dan 3 jaar tijdens aanmelding, geldt als datum aanmelding de datum van de 3e verjaardag). Indien de beslissing tot toelating niet binnen 6 weken kan worden gegeven, deelt de directie dit aan de ouders mee en geeft aan wanneer de beslissing binnen een termijn van 4 weken wel tegemoet kan worden gezien. De directie van de school informeert de ouders binnen bovengenoemde termijn over de toelating van de aangemelde leerling.

 

Er kan pas worden ingeschreven:

1. Wanneer er een plaatsingsonderzoek is geweest én

2. Wanneer de zorgcommissie positief tegenover plaatsing staat én

3, Wanneer er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegevens door het samenwerkingsverband.

Zodra uw kind bij ons naar school gaat, zullen wij u vragen om toestemming voor het publiceren van foto’s van uw kind (deze vragen worden u eenmaal per schooljaar gevraagd). Wij vragen u op dit moment (eenmalig) om toestemming voor het publiceren van het woonadres van het kind op de groepslijsten. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens en de gegevens van uw kind om. Elke wettelijk vertegenwoordiger heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens.

 

Dit aanmeldformulier wordt na toelating van de leerling gebruikt als inschrijfformulier.

 

 

Invoer:

Personalia leerling

Achternaam kind *
Voornamen kind *
Roepnaam kind
Geslacht kind
Geboortedatum kind *
 
Geboorteland kind
Burgerservicenummer (BSN)
Eerste nationaliteit kind
Tweede nationaliteit kind
Datum in Nederland
 
Adres
Postcode
Woonplaats
Geheim adres
Telefoonnummer
Vluchtelingenstatus
Ja
Nee

Gegevens vorig onderwijs

VVE indicatie
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Veelal geeft het consultatiebureau een VVE-indicatie voor een kind af. Het verstrekken van een VVE-indicatie is ook op een later moment mogelijk, als het kind het consultatiebureau niet heeft bezocht, of als het kind pas na het bereiken van de kleuterleeftijd in Nederland is komen wonen. Een VVE-indicatie is voor de school een signaal, dat er bij de leerling (onderwijs)achterstanden aanwezig kunnen zijn.
Kinderdagverblijf / Peuterspeelzaal
Naam school van herkomst
Plaats school van herkomst
Volgt onderwijs sinds
 

Gegevens verzorgers

Hieronder vragen wij een aantal gegevens over de ouders/verzorgers van de leerling. Het is voor de school noodzakelijk om de ouders/verzorgers te kunnen bereiken voor bijvoorbeeld onverwachte afwezigheid van de leerling. Wij vragen ook uw mailadres om u digitaal op de hoogte te kunnen houden. Indien uw adres gelijk is aan dat van de leerling, is het niet nodig om hieronder uw adres te vermelden.
Voor- en achternaam ouder/verzorger/voogd 1
Relatie tot leerling ouder/verzorger/voogd 1
Bijvoorbeeld: vader, moeder, voogd, voogdes
Adres ouder/verzorger/voogd 1
Postcode ouder/verzorger/voogd 1
Woonplaats ouder./verzorger/voogd 1
Telefoonnummer ouder/verzorger/voogd 1
Mobiele telefoonnummer ouder/verzorger/voogd 1
E-mailadres ouder/verzorger/voogd 1
Wettelijk vertegenwoordiger ouder/verzorger/voogd 1
Voor- en achternaam ouder/verzorger/voogd 2
Relatie tot leerling ouder/verzorger/voogd 2
Bijvoorbeeld: vader, moeder, voogd, voogdes
Adres ouder/verzorger/voogd 2
Postcode ouder/verzorger/voogd 2
Woonplaats ouder./verzorger/voogd 2
Telefoonnummer ouder/verzorger/voogd 2
Mobiele telefoonnummer ouder/verzorger/voogd 2
E-mailadres ouder/verzorger/voogd 2
Wettelijk vertegenwoordiger ouder/verzorger/voogd 2

Noodnummers

Wie kunnen wij bereiken bij een noodgeval als de ouders niet bereikbaar zijn?

Voer naam en telefoonnummer in.

Noodnummers (naam en telefoonnummer)
* Verplichte velden